Το ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ προγραμματίζει την υλοποίηση των εξής προγραμμάτων:

Η θεματική δομή των προγραμμάτων και η μεθοδολογία υλοποίησής τους οδηγεί σε πιστοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων με βάση τα πρότυπα πιστοποίησης του αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης ΑCTA (Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) όπως διεθνές πιστοποιητικό πωλητή Certified Sales Professional (CSP, διεθνές πιστοποιητικό υπαλλήλου οικονομικών υπηρεσιών Certified Economic Services Employee (CESE), Γραμματέα Βοηθού Διοίκησης., διεθνές πιστοποιητικό χειριστή τροφίμων Certified Making Safe Food Handler.Όλες οι δαπάνες για κάθε πιστοποίηση κάθε εκπαιδευόμενου καλύπτονται από το ΚΕΚ.

Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε συναφείς με κάθε αντικείμενο επιχειρήσεις παίρνοντας σοβαρά υπόψη τη θέληση του εκπαιδευόμενου που αποτελεί και προτεραιότητα.

Κατά διαστήματα είναι πιθανό να προστεθούν και άλλα προγράμματα ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλώσουν οι ωφελούμενοι.

Συνεργαζόμενες-Επιχειρήσεις προγράμματος ανέργων 18-29 ετών (Κατεβάστε έντυπο)